Logo Unii Europejskiej
Informacja o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.

INFORMACJE WSTĘPNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12.
Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwa­rzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. a, f, w tym na profilowanie, Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powy­żej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do: Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonują­cych w imieniu i na rzecz Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. pośrednictwo w czynnościach lub czynności faktyczne związane z czynnościami administracyjnymi Admionistratora lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. . Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych przez podmioty trzecie znajdują się na właściwych stronach internetowych rzeczonych podmiotów.

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na pod­stawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpły­wu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Tarnowskim Klastrem Przemysłowym S.A., a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W związku z przetwarzaniem przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. Pani/Pana danych osobo­wych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków związanych ze statutową działalnością Administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzor­czego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Podane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu oceny zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy z Tarnowskim Klastrem Przemysłowym S.A. . Ocena ta dokonywana jest na podstawie danych przedstawionych na wniosku oraz informacji uzyskanych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z innych źródeł (np. Biura Informacji Kredytowej S.A.) w oparciu o zestaw reguł i algorytmów stosowanych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. w celu badania zdolności kredytowej. Decyzja wydana na tej podstawie determinuje to, czy może dojść do zawarcia umowy z Tarnowskim Klastrem Przemysłowym S.A. .

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: iod_abi@protonmail.com


WYJAŚNIENIA DODATKOWE

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowa­dzeniem naszej działalności. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pana/Pani o danych osobowych dotyczących Pana/Pani, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępnia­nia takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Panu/Pani prawach, a także o sposobie w jaki może Pan/Pani je eg­zekwować. W razie potrzeby mogą być przekazywane dodatkowe informacje, gdy ubiega się Pan/Pani o konkretny produkt lub usługę.

JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI WYKORZYSTUJE­MY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie wypełniania obowiązków jako podmiot gospodarczy oraz spełnienia oczekiwań i świadczenia usług oraz w celu osiągnięcia wysokiego standardu spersonalizowanych produktów i usług.

Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Pana/Pani, w tym:

Możemy gromadzić następujące dane szczególnie chronione wy­łącznie po uzyskaniu Pana/Pani wyraźnej uprzedniej zgody:

Nigdy nie zwrócimy się do Pana/Pani z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religij­nymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodo­wych, danych genetycznych lub danych dotyczących Pana/Pani orientacji seksualnej, o ile takie obowiązek nie wynika z obowią­zujących przepisów prawa.

Dane dotyczące Pana/Pani, które wykorzystujemy mogą być bezpośrednio przekazane przez Pana/Panią lub uzyskane z po­niższych źródeł w celu weryfikacji lub wzbogacenia naszych baz danych:


DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

 1. Aby spełnić spoczywające na nas wymogi prawne i regulacyjne

  Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu spełnienia róż­nych wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak:

  • przepisy finansowe, ustawa o zamówieniach publicznych, kodeks cywilny z którymi:

   • wprowadzamy środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

   • wykrywamy transakcje, które odbiegają od normalnych wzorców;

   • monitorujemy i raportujemy ryzyko, na jakie może być na­rażony Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.;

   • zapisujemy czaty i wia­domości e-mail itd., o ile jest to konieczne.

  • odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie upoważniony organ publiczny lub sądowy.

  • zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

  • zgodność z przepisami dotyczącymi sankcji i embarga;

  • zwalczanie oszustw podatkowych oraz wypełnianie obowiąz­ków związanych z kontrolą podatkową i obowiązkiem powia­damiania;

 2. Aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy

  Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu wdrażania i rozwijania naszych produktów lub usług, ulepszania naszego za­rządzania ryzykiem i obrony przysługujących nam praw, w tym w celu:

  • udokumentowania transakcji;

  • zapobiegania nadużyciom;

  • zarządzania informatyką, łącznie z zarządzaniem infrastruk­turą (np.: współdzielone platformy) oraz kontynuacją działal­ności i bezpieczeństwem informatycznym;

  • budowy indywidualnych modeli statystycznych, w oparciu o analizę transakcji, na przykład w celu zdefiniowania wyniku oceny ryzyka kredytowego;

  • budowy zagregowanych statystyk, testów i modeli dla badań i rozwoju, w celu poprawy zarządzania ryzykiem w naszej spółce lub w celu ulepszenia istniejących lub stworzenia nowych produktów i usług;

 3. Aby uszanować Pana/Pani decyzję w przypadku, gdy prosiliśmy o Pana/Pani zgodę na przetwarzanie konkretnych danych

  W niektórych przypadkach musimy zwrócić się do Pana/Pani o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, na przykład:

  • gdy powyższe cele prowadzą do automatycznego podejmowa­nia decyzji, które wywołuje skutki prawne lub które ma istotny wpływ na Pana/Panią. W tym przypadku poinformujemy Pana/Panią osobno o logice związanej z takim przetwarzaniem, a także o jego znaczeniu i przewidywanych skutkach;

  • jeżeli będziemy musieli przeprowadzić dalsze przetwarzanie w innych celach niż wymienione w ust. 3 powyżej, poinformu­jemy Pana/Panią oraz w razie potrzeby wystąpimy o Pana/Pani zgodę.


KOMU UDOSTĘPNIAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Aby zrealizować wyżej wymienione cele ujawniamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

W przypadku transgranicznego przekazywania danych pocho­dzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli Komisja Europejska uznała kraj spoza EOG za zapewniający od­powiedni poziom ochrony danych, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane na tej podstawie.

W przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG, któ­rych poziom ochrony danych nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, będziemy opierać się na odstępstwie mającym zastosowanie do konkretnej sytuacji (np. jeżeli przeka­zanie danych jest niezbędne do wykonania naszej umowy z Pa­nem/Panią, np. podczas realizacji płatności transgranicznej) lub wdrożymy jedno z poniższych zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony Pana/Pani danych osobowych:

W celu uzyskania kopii powyższych zabezpieczeń lub szczegółowych informacji na temat ich dostępności, może Pan/Pani wysłać pisemną prośbę zgodnie z ust. 9.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regu­lacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań operacyjnych, takich jak właściwe prowadzenie komunikacji, ułatwianie zarządza­nia relacjami z klientem oraz reagowanie na roszczenia prawne lub zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy. Na +przykład większość informacji dotyczących klienta jest przechowywana przez czas trwania stosunku umow­nego oraz po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla za­bezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku potencjalnych klientów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu w jakim zostały zebrane.


JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani na­stępujące prawa:

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. pocztą elektroniczną, wysłać korespondencję na adres Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. lub przynieść wniosek osobiście do siedziby Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. .

Adres do kontaktu: Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. , 33-100 Tarnów ul. Słowackiego 12 , e-mail  sekretariat@tkp.com.pl lub formularz kontaktowy: www.tkp.com.pl/kontakt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych upraw­nień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.


W JAKI SPOSÓB MOŻNA ŚLEDZIĆ ZMIANY WPROWADZANE DO NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

W dobie ciągłych zmian technologicznych niezbędne może być dokonywanie regularnych aktualizacji Powiadomienia.
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejsze­go Powiadomienia online. Będziemy informować Pana/Panią o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji.


JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Pana/Pani danych osobowych w ramach niniejszego Powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: iod_abi@protonmali.com, który rozpatrzy Pana/Pani zapy­tanie.
Jeśli chce Pan/Pani dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu plików cookies i bezpieczeństwie, proszę zapoznać się z naszą polityką bezpieczeństwa klientów na stronach WWW Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. .

 

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja